Nepal Police

Nepal Police (नेपाल प्रहरी)

नेपाल प्रहरी जनाव (जनपद) तयारी

(0 review)
0
student
0
₨ 700.00 ₨ 575.00

Nepal Police नेपाल प्रहरी जनाव तयारी – Lok Sewa Post नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको पाठ्याक्रममा आधारित प्रहरी जवानः परीक्षाको  किसिम निम्‍नानुसार चरणमा हुनेछ...

₨ 700.00 ₨ 575.00

नेपाल प्रहरीको श्रेणी, पद तथा समूह सम्बन्धी जानकारी

(0 review)
12576
students
0
Free

परिच्छेद–२: प्रहरी सेवामा रहने समूह नेपाल प्रहरीमा रहने श्रेणी, पद तथा समूह: (१) नेपाल प्रहरीमा रहने श्रेणीहरूः (क) राजपत्राङ्कित श्रेणी (ख) राजपत्र अनङ्कित श्रेणी (२)...

Free

नेपाल प्रहरीका हाल सम्मका IGP हरु

(0 review)
4235
students
0
Free

Nepal Police (IGP) Inspector General of Police Here are the List of IGP of Nepal Police: Watch the Video to view the Name and...

Free